Samen in beweging met kwetsbare bewoners

Kwetsbare groepen als ouderen, mensen met psychiatrische problematiek, of mensen met afstand tot de arbeidsmarkt ervaren vaak problemen op meerdere levensterreinen tegelijk. Het doel van dit project is om deze kwetsbare groepen te activeren om te participeren in de lokale gemeenschap, en op deze manier volwaardig mee te laten doen in de samenleving. Hiervoor is goede afstemming nodig tussen partijen die een rol spelen bij de ondersteuning, begeleiding, zorg- en hulpverlening. Dit vraagt een integrale aanpak van gemeentelijk beleid.

200470269-001 - achter de comupter.jpg

Het project

In de praktijk is het voor kwetsbare groepen nog steeds lastig om volwaardig te kunnen participeren en om ondersteuning op alle levensterreinen op elkaar af te stemmen. In dit project willen we daarom kansen en mogelijkheden identificeren in gemeenten die te maken hebben met het bevorderen van participatie van kwetsbare groepen. Voor deze doelgroep is een integrale aanpak belangrijk waarin organisaties gerelateerd aan de verschillende beleidsterreinen sport, welzijn, gezondheid, sociaal domein, werk & inkomen nauw samenwerken.  Sport en bewegen hebben hierin een sleutelrol. Er zijn al veel voorbeelden te vinden van de inzet van sport voor doelen op gebieden als participatie, preventie, arbeidsintegratie en zelfredzaamheid. In dit project wordt hier op voortgebouwd.

Het project omvat twee fasen: 1. opstellen plan van aanpak integraal gezondheidsbeleid (1 jaar) en 2. lokale uitvoering plan van aanpak integraal gezondheidsbeleid (3 jaar).

Een breed samenwerkingsverband is gevormd van de (Academische) Werkplaatsen Sociaal Domein en Publieke Gezondheid in Overijssel en Gelderland, gemeenten en organisaties met expertise op het gebied van welzijn, sport & bewegen. Ontwikkeling en uitvoering gaan  hand in hand. Ervaringen uit de praktijk, resultaten van onderzoek en specialistische expertise dragen samen bij aan continue kwaliteitsverbetering wat weer bijdraagt aan het overstijgende doel om kwetsbare groepen optimaal te laten participeren in de samenleving.

Meer informatie
Annemien Haveman, a.haveman@ggdnog.nl